در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

آیین نامه مرخصی ساعتی

 ماده 58 :هر عضو می تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خلال ساعات اداری استفاده نماید.
حداکثر مرخصی ساعتی، سه ساعت در روز و سقف آن 16 ساعت در ماه می باشد و در آخر هر ماه به ازاء هر 8 ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می گردد و مازاد 16 ساعت در ماه غیبت محسوب می شود.

نظرات کاربران