در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

آیین نامه مرخصی استحقاقی

ماده 55-عضوبه ازای یک سال خدمت از30روز کاری مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایابرخوردار می گردد که وی می بایست مطابق با برنامه زمانی اعلام شده و موافقت موسسه استفاده نمایید

نظرات کاربران