در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان دوره های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

باسمه تعالی

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان دوره های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته در

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96  به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

الف) برنامه زمانبندی :

شروع ترم و کلاس درس

پایان کلاس ها

حذف و اضافه (به صورت اینترنتی)

امتحانات پایان ترم

آزمون تکدرس

 

شنبه  25/6/1396

پنج شنبه 14/10/1396

شنبه 1/7/1396

تا

پنج شنبه 6/7/1396

 شنبه 16/10/1396

تا

پنج شنبه 28/10/1396

دوشنبه 3/7/1396

 
 
 
 
 
 

ب) رعایت شرایط و ضوابط لازم و ضروری در زمان انتخاب واحد :

1-برنامه زمانبندی انتخاب واحد طبق جدول زیر می باشد.

شنبه - 11/6/96

یکشنبه - 12/6/96

از ساعت 8 صبح الی 14

از ساعت14  الی 20

از ساعت 8 صبح الی 14

از ساعت14  الی 20

ورودی مهر 94 و قبل از آن

ورودی بهمن 94

ورودی مهر 95

ورودی بهمن 95

از ساعت 20 تا 7 صبح روز بعد کلیه دانشجویان جامانده

از ساعت 20 تا 7 صبح روز بعد کلیه دانشجویان جامانده

 

2-کلیه دانشجویان بایستی بعدازثبت دروس انتخابی پرینت انتخاب واحدخودراتا زمان حذف و اضافه نزد خود نگه داشته و بعد از آن پرینت قطعی را بگیرند.

3- دانشجویانی که حائز شرایط خاص تحصیلی می باشند ضروری است هرچه سریعتر قبل از شروع انتخاب واحد جهت بررسی وضعیت تحصیلی و صدور مجوز انتخاب واحد به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و عدم انتخاب واحد به صورت اینترنتی در زمان اعلام شده فوق از  ادامه تحصیل محروم خواهند شد.

4- برابر مفاد آئین نامه آموزشی دانشجو موظف به رعایت حدنصاب حداقل 12 واحد و حداکثر20 واحد درسی می باشد. در صورت انتخاب دروس زیر 12 واحد ترم محسوب نشده و دروس دانشجو در آن ترم حذف می گردد و شرایط ادامه تحصیل را ندارد.

5- دانشجویان مشروط مجاز به انتخاب حداکثر14واحد درسی خواهند بود، و در صورت عدم رعایت حدنصاب برابر قوانین آموزشی اقدام خواهد شد.

6-دانشجویانی که ترم آخر تحصیلی هستند حداکثرمی توانند کلیه واحدهای درسی خود که تا 24واحد باقیمانده می باشد را اخذ نمایند.

7- در هنگام اخذ درس رعایت پیش نیاز و هم نیاز بودن دروس ضروری بوده  و در صورت عدم رعایت آن دروس حذف خواهد شدو حد نصاب 75% دروس گذرانیده جهت اخذ دروس کارآموزی، پروژه نیز ضروری می باشد.

8-مجوزمالی جهت انتخاب واحددانشجویان شبانه باتسویه حساب کامل بدهی قبل وپرداخت شهریه ثابت به صورت علی الحساب ازطریق اینترنت صادر
می گردد.

9- غیبت در جلسات درس دو هفته اول ترم، به هر دلیل مجاز نبوده و در صورت پیش آمد جزء  غیبت دانشجو محسوب می شود.

10-ضمناً دانشجویان باید در موقع انتخاب واحد به روز و ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم دقت و توجه کافی داشته تا با مشکل مواجه نشوند.

11- دانشجویان میهمان آمده در صورت وجود ظرفیت در دروس مورد درخواست آنان فقط در دوره شبانه پذیرفته می شوند و می توانند به صورت اینترنتی در زمان اعلام شده فوق انتخاب واحد نمایند.

12- دانشجویان میهمان رفته در ترم قبل باید نمرات دروس خود را تا قبل از زمان انتخاب واحد به اداره آموزش تحویل داده و ثبت نمایند در غیراینصورت مجاز به انتخاب دروس بعدی نخواهند بود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

 

اداره آموزش

دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز

نظرات کاربران