در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

آخرین مهلت برای اخذ معرفی نامه کارآموزی ترم تابستان

باسمه تعالی

اطلاعیه

دانشجویانی که درتابستان96

واحد کارآموزی رااخذکرده اند

حداکثر تا تاریخ10/5/96 فرصت دارند

محل کارآموزی خودرا تعیین و

 جهت دریافت معرفی نامه

به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه کنند.

بدیهی است به درخواست های بعد ازاین تاریخ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

نظرات کاربران